กิจกรรมโรงเรียน

(ดูทั้งหมด)

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปี 2560

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปี 2560

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร

กิจกกรม Day Camp ระดับปฐมวัย ปี 2560

กิจกกรม Day Camp ระดับปฐมวัย ปี 2560

Day Camp ระดับปฐมวัยปีที่ 1- 3

อบรมบุคลากร ปี 2560

อบรมบุคลากร ปี 2560

อบรมบุคลากรด้านต่างๆ โรงเรียนสวัสดิ์บวร

ความภาคภูมิใจ

(ดูทั้งหมด)

รางวัลต่างๆที่โรงเรียนได้รับ

รางวัลต่างๆที่โรงเรียนได้รับ

รางวัลต่างๆที่โรงเรียนได้รับ

ยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนน O-net วิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน

ผู้อำนวยการ โรงเรียนสวัสดิ์บวร

นายยงยุทธ์ คชศิริ

ผู้อำนวยการ โรงเรียนสวัสดิ์บวร